Velká potopa světa a její průběh

  • 27.10.2020

Trpí lidé skutečně nějakou amnézií? Je pravda, že existuje zapomenutá historická časová osa naší planety? Časová osa ignorovaná tradičními historiky? Podle několika teorií a historických záznamů zní odpověď: ANO.

Je zajímavé, že četné kultury po celém světě hovoří o době, kdy byla naše planeta zasažena velkou záplavou, kterou samotní „bohové“ přivolali na Zemi a na první lidstvo. Ale odkud pochází příběh o velké potopě? Mnoho lidí si zcela neuvědomuje, že příběh velké povodně (nebo velké potopy, jak ho nazvali Anunnaki) má svůj původ v starověkém Sumeru. Abychom porozuměli jejich příběhům, musíme cestovat do Eridu, dnešního Abu Shahrein v  Iráku – prvního města, které kdysi založili bohové, a bylo domovem starého sumerského božstva Enkiho. Vědci věří, že toto starobylé město bylo postaveno kolem roku 5400 př.n.l.

Starobylý sumerský seznam králů podporuje teorii, která naznačuje, že Eridu bylo ve skutečnosti „městem prvních králů“ a říká se zde: „Když královská loď sestoupila z nebe, královská loď se ocitla v Eridu.“

V tomto starobylém městě nalezneme Genesis z Eridu ve starém sumerském textu, který popisuje stvoření světa, stavbu všech starých měst a velkou potopu, která zaplavila Zemi. O Genesis z Eridu se věří, že byla napsána kolem roku 2 300 př.n.l, a je nejčasnějším známým popisem velké povodně, předcházejícím populárnějšímu popisu velké potopy v biblické knize Genesis. Na toto má mnoho vědců odlišné názory.

Thorkild Jacobsen ve své knize „Poklady z temnot“ uvádí: „Poté, co se Nintur (velká bohyně plodnosti Ninhursag) rozhodla přivést muže od jejich primitivních nomádských táborů směrem k městskému životu, začalo období, kdy se rozmnožila na Zemi zvířata a královská loď sestoupila s nebe. Byla vybudována a pojmenována nejstarší města, která měla nádoby s mírami a znaky redistribučního ekonomického systému, a byla přidělena a rozdána mezi bohy. V zemědělství se rozvíjelo zavlažování, lidé prosperovali a rozmnožovali se. Nicméně hluk, který člověk způsoboval svou činností v osadách, začal znervózňovat Enlila, který vytrvale přesvědčoval ostatní bohy, aby vyhladili lidstvo velkou povodní. Enki přemýšlel, až našel způsob, jak varovat svého oblíbence Ziusudru/Noeho. Řekl mu, aby postavil člun, do něhož by mohl  nastoupit se svou rodinou a zástupci všech druhů zvířat, a tak přežít povodeň.“

Ale kdyby na Zemi byla velká potopa, co se na Zemi dělo před velkým ničením? Podle knihy Zecharii Sitchina „Kosmický kód“ (šestá kniha ze seriálu „Kronika Země“), je toto historická časová osa naší planety před a po velké záplavě:

Události před potopou:

– 450 000: Na Nibiru, vzdálené planetě naší Sluneční soustavy, pomalu vymíral život, když atmosféra planety odcházela do kosmu. Vyslán Anem, vládce Alalu odlétá v kosmické lodi a objeví útočiště na Zemi. Zjistil, že na Zemi je zlato, které lze použít k ochraně atmosféry Nibiru.

– 445 000: V čele s Enkim, synem Anu, přilétají Anunnaki na Zemi, aby založili Eridu – první pozemskou základnu pro získávání zlata z vod Perského zálivu.

– 430 000: Pozemské klima je příjemné. Na Zemi přilétá více Anunnaki, mezi nimi i Enkiho nevlastní sestra Ninhursag, hlavní lékařka.

– 416 000: Vzhledem k tomu, že výroba zlata klesá, přichází na Zemi Anu s Enlilem, jeho následovníkem. Rozhodl se získávat životně důležité zlato jeho těžbou v jižní Africe. Padne rozhodnutí – Enlil získává velení pozemské mise, Enki je přesunut do Afriky. Anu je vyzván vnukem Alalu, aby odletěl se Země.

– 400 000: Sedm funkčních osad v jižní Mezopotámii zahrnuje kosmodrom (Sippar), misijní kontrolní centrum (Nippur) a metalurgické centrum (Shuruppak). Z Afriky se přiváží loděmi ruda, vyrobený kov je posílán vzhůru na orbit s posádkami Igigi, poté je přemístěn do kosmických lodí, které pravidelně přilétají z Nibiru.

– 380 000: Po získání podpory Igigi, se vnuk Alalu pokouší zmocnit vlády nad Zemí. Enlilovi stoupenci však vyhrají válku starých bohů.

– 300 000: Anunnaki, kteří se potýkají se vzpourou ve zlatých dolech. Enki a Ninhursag vyrábějí prostřednictvím genetické manipulace z opic primitivní pracovníky, kteří přebírají fyzické práce Anunnaki. Enlil obsadí doly a přivádí primitivní dělníky do Edinu v Mezopotámii. Díky schopnosti reprodukce se Homo Sapiens začíná rozmnožovat.

– 200 000: Život na Zemi upadá během nové doby ledové.

– 100 000: Klima se znovu otepluje. Anunnaki (bibličtí Nephilim), si k Enlilově vzrůstající mrzutosti, berou lidské dcery za ženy.

– 75 000: Opět začíná nepříznivá nová doba ledová. Retrográdní typ člověka se potuluje po Zemi. Kromaňonský člověk přežívá.

– 49 000: Enki a Ninhursag povyšují lidi z rodu Anunnaki, aby vládl ve Shuruppaku. Enlil zuří. Strojí úklady proti lidstvu.

– 13 000: Uvědomujíc si, že průchod Nibiru v blízkosti Země vyvolá obrovskou přílivovou vlnu, Enlil zapřísahá Anunnaki, aby se zachránili před hrozivou kalamitou, chystající se tajně na lidstvo.

-11 000: Enki poruší přísahu, instruuje Ziusudru/Noeho, aby postavil velikou loď. Nibiru přelétá nad Zemí. Anunnaki jsou svědky katastrofy z jejich kosmické lodi. Enlil souhlasí s tím, že rozdělí zbytky nástrojů a osiva lidstvu, začíná zemědělství na vrchovině. Enki domestikuje zvířata.

Události po potopě:

– 10 500: Noemovým potomkům jsou přiděleny tři oblasti ke správě. Ninurta, Enlilův první syn, staví přehrady a vypouští řeky, aby znesvětil Mezopotámii. Enki získává údolí Nilu. Na Sinaji zanechávají Anunnaki prastarý kosmodrom, na hoře Moriah (budoucí Jeruzalém) je vybudováno řídící centrum pro kosmické lety.

– 9 780: Ra/Marduk, prvorozený syn Enkiho, rozděluje Egypt mezi Osirise a Setha.

– 9 330: Seth chytí a rozřeže Osirise, přebírá jedinou vůdčí roli nad údolím Nilu.

– 8 970: Horus pomstí svého otce Osirise zahájením první války u pyramid. Seth uniká směrem do Asie, uchytí se na Sinajském poloostrově a v zemi Kanaan.

– 8 670: Enkiho následníci vedou spory o výslednou kontrolu všech vesmírných zařízení.  Enlilovi příznivci spustí druhou pyramidovou válku. Vítězný Ninurta vyklidí vybavení Velké pyramidy. Ninhursag, sestra Enkiho a Enlila, svolá mírovou konferenci. Rozdělení Země je opět potvrzeno. Vláda nad Egyptem je převedena od dynastie Ra/Marduk na Thotha. Heliopolis je postaveno jako náhradní maják.

– 8 500: Anunnaki staví předsunuté hvězdné brány, Jericho je jednou z nich.

– 7 400: Vzhledem k tomu, že mírová doba pokračuje, Anunnaki poskytují lidstvu nové výdobytky, začíná období neolitu. Polobohové vládnou nad Egyptem.

– 3 800:  V Sumeru začíná městská civilizace, kde Anunnaki obnovují stará města, začínají v Eridu a Nippuru. Anu přichází na Zemi kvůli lákavému pozvání. Na jeho počest je postaveno nové město Uruk, kde buduje chrám, jako příbytek své milované vnučky Inanna/Ištar.

Království na Zemi:

 – 3 760: Lidstvo uznává království Bohů. Kish bylo hlavní město pod vládkyní Egypta Ninurtou. Kalendář začal v Nippuru. V Sumeru vzkvétala civilizace (první region).

– 3 450: Prvenství Sumeru přešlo do týmu Nannar/Sin. Marduk prohlašuje Babylonskou věž za „bránu bohů“. Anunnaki smíchají jazyky lidstva. Tento převrat frustruje Marduka/Ra, který se vrací do Egypta, sesadí Thotha a nastolí svého mladšího bratra Dumuziho, který se zasnoubil s Inannou. Dumuzi je pak náhodou zabit, Marduk je uvězněn ve Velké pyramidě. Osvobodí se a přes nouzovou šachtu utíká do exilu.

– 3 100 – 3 350: Roky chaosu končí instalací prvního egyptského faraóna v Memphisu. Civilizace přichází do druhého regionu.

– 2 900: Královská moc v Sumeru přechází na Erecha. Inanna získá nadvládu nad třetím regionem, začíná civilizace v údolí řeky Indus.

– 2 650: Hlavní město Sumeru se přesouvá. Stav království se zhoršuje. Enlil ztratí trpělivost se vzpurnými zástupy lidstva.

– 2 371: Inanna se zamiluje do Akkadského krále Sargona. Založí nové Akkadské město. Tak byla založena Akkadská říše.

– 2 316: Sargon chce vládnout čtyřem regionům. Odstraňuje posvátnou půdu z Babylonu. Opět nastává konflikt mezi Mardukem  a Inannou. Ten skončí, když Nergal, Mardukův bratr, přicestuje z jižní Afriky do Babylonu a přesvědčí Marduka, aby opustil Mezopotámii.

– 2 291: Naram-Sin vystoupí na trůn v Akkadu. Je ovládán válečnými choutkami Inanny, proniká na Sinajský poloostrov a napadne Egypt.

– 2 255: Inanna uzurpuje moc v Mezopotámii. Naram-Sin vzdoruje v Nippuru. Velcí Anunnaki zničí Agade. Inanna jim uniká. Sumer a Akkad jsou obsazené zahraničními vojsky věrnými Enlilovi a Ninurtě.

– 2 220: Sumerská civilizace se pozvedá na nový vrchol, pod osvícenými vládci Lagaše. Thoth pomáhá králi Gudei vybudovat chrám pro Ninurtu.

– 2 193: Terah, Abrahamův otec, se narodí v Nippuru, do kněžské královské rodiny.

– 2 180: Egypt je rozdělen, následovníci Ra/Marduka se udrželi na jihu. Faraonové se proti nim postavili na trůn Dolního Egypta.

– 2 130: Vzhledem k tomu, že Enlil a Ninurta jsou čím dál častěji pryč, centrální vláda  v Mezopotámii se také zhoršuje. Inanna se pokouší znovu získat královskou moc pro Erecha.

Osudových sto let:

– 2.123: V Nippuru se narodil Abraham.

– 2 113: Enlil svěřuje zemi Shem Nannarovi, Ur je hlavním městem Nové říše. Ur-Nammu stoupá na trůn, je pojmenován jako ochránce Nippuru. Nippurský kněz Terah – Abrahamův otec, přichází do Uru, stýká se s královským dvorem.

– 2 096: Ur-Nammu umírá v bitvě. Lidé považují jeho předčasnou smrt za zradu Anu a Enlila. Terah odchází se svou rodinou kvůli Harranovi.

– 2 095: Shulgi usedá na trůn v Uru, posiluje imperiální vazby. Když impérium prospívá, Shulgi upadá do vlivu Inanny a stane se jejím milencem. Přenechá Larsu Elamitům za služby jejich cizinecké legie.

– 2 080: Tebanští princové, loajální Ra/Mardukovi utlačují sever pod Mentuhotepem I. Nabu, syn Marduka, získává přívržence pro svého otce v západní Asii.

– 2 055: Na základě Nannarových příkazů posílá Shulgi elamitské oddíly, aby potlačily nepokoje v kanaánských městech. Elamité se dostanou k hvězdné bráně na kosmodromu, na poloostrově Sinaj.

– 2 048: Shulgi umírá. Marduk se stěhuje do země Chetitů. Abraham řídí jižní Kanaán s elitním sborem jezdců.

– 2 047: Amar-Sin (biblický Amraphel) se stává králem Uru. Abraham odchází do Egypta, zůstává tam pět let, pak se vrátí s mnoha vojáky.

– 2 041: Ovládaný Inannou, Amar-Sin utvoří koalici králů východu a zahajuje vojenskou expedici do kraje Kanaán a na Sinaj. Jeho vůdcem je Elamit Khedor-la’omer. Abraham zablokuje přístup ke hvězdné bráně.

– 2 038: Shu-Sin vystřídá Amar-Sina na trůnu v Uru, když se říše rozpadá.

– 2 029: Ibbi-Sin nahrazuje Shu-Sina. Západní provincie stále více tíhnou k Mardukovi.

– 2 024: Jako vůdce svých následovníků Marduk pochoduje na Sumer a usadí se v Babylonu. Boje se rozšíří do centrální Mezopotámie. Svatostánek Nippuru je znesvěcen. Enlil požaduje trest pro Marduka a Nabu, Enki se postaví proti tomu, ale jeho syn Nergal je na straně Enlila. Nabu velí svým kanaánským stoupencům, aby obsadili kosmodrom, velcí Anunnaki schválili použití jaderných zbraní. Nergal a Ninurta zničí vesmírný přístav a blízká kanaánská města.

– 2 023: Větry zanesou radioaktivní mrak na Sumer. Lidé umírají hroznou smrtí, zvířata také hynou, voda je otrávená, půda je neplodná. Sumer a jeho velká civilizace je zničena. Její dědictví přechází na Abrahámova dědice, když ještě ve 100 letech zplodí legitimního dědice – Izáka.

Pozn. překladatele:

Kniha „Kosmický kód“ je součástí Sitchinova spekulativního cyklu „Kronika Země“. Jeho informace pocházejí z dochovaných sumerských památek, kde z textů, mnohdy poškozených a nečitelných odvozuje skutečné historické události. Dozvídáme se, že poslední (současnou) civilizaci založili a i dlouhou dobu vedli mimozemšťané Anunna (na Zemi nazývaní Anunna-ki), přicházející ze zaniklé planety Nibiru.

Tito mimozemšťané ovládali genetické inženýrství a pěstování těl v umělých dělohách. Tito vypěstovaní tvorové měli sloužit jako otroci pro potřebu ‚Bohů‘. Samozřejmě do nich musel být vložen nějaký zakódovaný program, zřejmě do jejich DNA. V průběhu času byla DNA mnohokrát vylepšována, až do dnešní podoby. Naši stvořitelé nás ponechali na Zemi, abychom se sami zcivilizovali a průběžně sledují výsledek procesu. Vypadá to, že nás mají pod kontrolou, byla by škoda, kdyby tak zábavná civilizace zanikla…


Zpět

Zasílání novinek

Získejte aktuální informace o našich akcích